Tuore –Tuoreita ruokaelämyksiä kokouksiin ja tapahtumiin

Tuoreita ruokaelämyksiä kokouksiin ja tapahtumiin TUORE -hanke oli ESR -rahoitteinen Savon ammatti- ja aikuisopiston hallinnoima ja 1.7.2012-30.6.2014 välillä toteuttama koulutushanke. Taustalla oli tieto, että kokous- ja tapahtumatarjoiluilla on merkittäviä ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia, joista ostajat ovat yhä tietoisempia. Kokonaisrahoitus oli 223 775 euroa. 167 853 euron ESR-rahoituksesta vastasi Pohjois-Savon ELY-keskus. Muita rahoittajia olivat Savon koulutuskuntayhtymä sekä hankkeeseen osallistuneet 15 pohjoissavolaista yhteistyöyritystä.

Tavoitteena oli, että Pohjois-Savon kokous- ja tapahtumapalvelut järjestetään kestävän kehityksen mukaisesti. Hankkeen kolme osatavoitetta olivat 1) lisätä kohderyhmien osaamista, jotta ne pystyvät tuottamaan, markkinoimaan sekä ostamaan kestävän kehityksen mukaisia kokous- ja tapahtumapalveluja, 2) luoda uusia, luovia ja innovatiivisia palvelukokonaisuuksia, joissa paikallinen ruoka, elämykset ja kestävä kehitys on huomioitu ja tuotteistettu sekä 3) Pohjois-Savo on alueena edelläkävijä kestävän kehityksen mukaisten kokous- ja tapahtumapalvelujen tuottamisessa alueellisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Kohderyhmiä olivat kokous- ja tapahtumapalveluyritysten ja  yhteisöjen yrittäjät ja henkilöstö, tilaisuuksia järjestävien toimijoiden käytännön järjestelyistä vastaavat sihteerit, assistentit ja johto sekä matkailu- ja ravitsemisalan opettajat, kouluttajat ja kehittäjät. Välillisiä kohderyhmiä olivat hankkeen tuloksia hyödyntävät toimijat kuten tuottajat, jalostajat ja loppukäyttäjät sekä alan sidosryhmät ja järjestöt.

Hankkeen tärkein tulos oli kestävän kehityksen ja paikallisten ratkaisujen osaamisen sekä alan kilpailukyvyn lisääntyminen. Hankkeella luotiin valmiuksia seurata toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ennakoida kysyntään vastaamista palvelutuotannon kehittämisellä. Kohderyhmien toiminnan laatu parantui verkottumisen, kansainvälistymisen ja hyvien käytäntöjen leviämisen kautta.  

Koulutusmateriaalit, julkaisut sekä hankkeen tulokset ovat opetuksen, yritysten ja kehittäjien käytössä hankkeen päätyttyä osoitteessa www.ekocentria.fi - aineistot - opetusmateriaali. Kehittämistyössä voidaan hyödyntää hankkeessa tehdyn työkirjan muutosprosessikaaviota. Ohjausryhmän mukaan hanke toteutui suunnitelman mukaisesti. Yritysedustajilta, yhteistyötahoilta sekä Savon ammatti- ja aikuisopiston henkilöstöltä saadun palautteen mukaan hanke on onnistunut erittäin hyvin ja synnyttänyt tarpeen TUORE2 - jatkohankkeelle.

Lisätietoja: ekocentria(at)sakky.fi